Our Teachers

 • Sohalia Dar
 • Manal Khan
 • Rehana Rehman
 • Taha Karimi
 • Zain Khazi
 • Manal Danhoun
 • Nadia Abutaleb
 • Imam Abu Nasser
 • Hussain Arif
 • Manal Syed
 • Ahmed Ali
 • Mahen Khan]
 • Ala Ali